Warunki wynajmu

WYPOŻYCZ SAMOCHÓD
 • Miejsce wynajmu
 • Miejsce zwrotu
 • Odbiór
  Zwrot
 • Typ wynajmu

Data wynajmu nie może być z przeszłości

Data zwrotu nie może być mniejsza od daty wynajmu

Musisz wypełnić zaznaczone pola

W wybranym punkcie wynajmu minimalny czas trwania rezerwacji to dni

W wybranym punkcie wynajmu maksymalny czas trwania rezerwacji to dni

 • Wypożyczalnia samochodów EURO RENT CAR Sp. z o.o. wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż minimalny czas wypożyczenia wynosi 1 dobę.
 • Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli, która ukończyła 21 lat, posiada prawo jazdy ważne minimum 1 rok oraz dowód osobisty (paszport). Samochody klasy premium wymagania to minimum 25lat, posiadane prawo jazdy od co najmniej 4 lat.
 • Samochód Wynajęty nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania pojazdu wynajmowanego, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.
 • Warunkiem koniecznym wypożyczenia samochodu jest wpłacenie opłaty za wszystkie dni wynajmu, wraz z opłatami dodatkowymi wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.
 • Najemca odpowiada materialnie wobec wypożyczalni za braki paliwa, części i wyposażenia samochodu, oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów. Klient wypożycza pojazd sprawny, z określoną ilością paliwa i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie.
 • Ubezpieczenie nie obowiązuje w wypadku szkody całkowitej samochodu, kradzieży pojazdu z winy Najemcy, oraz warunków określonych w punkcie 7.
 • W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu wg stawki wypożyczenia za każdą dobę.
 • W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.
 • Samodzielne przedłużanie najmu o ponad 1 godz. powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę, a samodzielne przedłużenia o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie kradzieży samochodu, a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi najemca.
 • Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wypożyczalnią Euro rentcar, ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie będzie powodem naliczenia kary umownej w wysokości potrójnej wysokości odpłatności za każdą dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.
 • W razie awarii samochodu w okresie wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wypożyczalnię. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 • Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu.
 • Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy.
 • Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10 do 30 krotności dobowej stawki najmu.
 • Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
 • Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.
 • Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

Nasze oddziały

Euro-rentcar © 2018. All rights reserved. Projekt i wykonanie: RentCarSoft